سفر به استکهلم بخش دوم

 

در ادامه همین سفر ها به استکهلم و اسن تجمع ها، گروه پناهجویان صدای ما را بشنوید با کوبیدن پا و کف زدن صدای اعتراض خود را به مسئولین پارلمان سوئد رساندند. در این تعدادی از اعضا گروه نیز با خواندن مقاله های خود ، در مورد وضعیت ایران به روشنگری پرداختند. 

Med fortsättning av denna resa till Stockholm, har gruppen av asylsökande Hör våra röster lyckats att medföra sina protester till svenska parlamentariker genom att ropa. Ett antal medlemmar i gruppen läste också sina artiklar, för att klargöra situationen i Iran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.