حکومت اسلامی

حکومت اسلامی دیکتاتوری ایران الگوی حکومت اسلامی عراق و شام(داعش) است که زنان را سنگسار و سرفرودنیاوردگان در برابر اسلام و اسلام‌گرایان را اعدام و نقد کنندگان اندیشه های عصر بربریت را مشرک دانسته و با گلوله و طناب دار پاسخ داده است.

حکومت استبدادی دیکتاتوری فاسد و بیگانه با انسانیت ، مدرنیزم انساندوستی ، کثرت گرایی به قلع و قمع جوانان ادامه می‌دهد .

من مهدی امیر حسنی با علم و آگاهی دین صلح جو و سازگار با فطرت انسانی را برگزیده ام و در نام عیسی مسیح سوگند یاد کرده ام که تا زنده هستم بشارت دهم و انسان‌های پیرامون خود را به رها و روش انسان دوستانه و صلح طلبانه عیسی مسیح دعوت کنم .

مهدی امیرحسنی