روز دهم تحصن و اعتصاب غذا

گروه صدای ما را بشنوید ، همچنان پس از 10 روزبه تحصن و اعتصاب غذا در شهر گوتنبرگ ادامه می دهند و بسیاری از خبرگزاریها و رسانه های فارسی زبان بین المللی و محلی در این مورد واکنش نشان دادند و تلاش کردند تا صدای این پناهجویان عاصی از تصمیم اداره مهاجرت در مورد پرونده هایشان را بگوش جامعه برسانند. نکته قابل توجه در این مدت این که هنوز هیچ خبری از سوی رسانه های سوئدی منتشر نشده است و واکنشی به این موضوع نشان نداده اند. تصاویر و ویدیئو ها را با هم ببینیم و به اشتراک بگذاریم. صدای این گروه باشیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *