آخرین تصاویر از گروه

آخرین تصاویر از بچه ها و گروه صدای ما را بشنوید. 

چقدر خوب بود اگر در دنیا پناهجویی وجود نداشت. اصلا تا بحال با خود فکر کرده اید که کلمه پناهجو از کچا آمده است؟ در سالیان دور انسانها فقط از جانوران وحشی و بلایای طبیعی در غارها پناه می گرفتد اما الان از همنوع خود فراری هستند. از زمانی که  انسانها تصمیم گرفتند از انسانهای دیگر بهره برداری کنند. استثمار کنند و زور بگویند. قوی تر ها ضعیف تر ها را تهدید به مرگ کردند و وقتی ضعیف تر ها جانشان بخطر افتاد کوچ را آغاز کردند. به شهر های دیگر که دست آن قوی تر ها بهشان نرسد. آن موقع ها ویزا نبود و هنوز پناهجویی به این شیوه مرسوم نبود. انسانهای قویتر حکومت تشکیل دادند و برای انسانهای ضعیف تر که قادر به فرار نبودند قانون وضع کردند. قانون برای خودشان نبود. خودشان تا می توانستند ضعیف تر ها را چپاول کردند. ضعیف تر ها اما از همان قانون ها استفاده کردند و قوی شدند و متحد و قوی تر ها را شکست دادند و از بینشان دوباره دیکتاتور ها بوجود آمدند و دولتمردانشان با هم قرار مرزها را گذاشتندو اما هنوز ضعیف ها همان بودند. امروزه مرزها را با سختی رد می کنند. سفرهای طولانی و طاقت فرسا و عنوان پناهجو می گیرند. اما قوی تر ها از قبل قرارشان را گذاشته اند و هیچ جای امنی نیست. به در بسته خورده اند و منتظر همصدا شدن شما هستند. جان کلام پناهجو بودن سخت است. اگر تاب همصدا شدن با سختی ها را دارید و مایلید تا سختیها را باتفاق آسان کنیم این گوی و این میدان 

قرارمان کنار ستورا تیاترن در گوتنبرگ سوئد. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *