توجه توجه-فوری

?توجه توجه
چند روز پیش لینک خبری از گاهنامه ظاهرا معتبر مبنی بر گزارشی از فعالیت گروه ما پخش شده بود که عنوان نشریه معروفی را داشته و اینطور جلوه میکرد که خبری است در نشریه رسمی.
شخصی خیر خواه به طور اتفاقی از این جریان با خبر و لینک به دستش رسیده و اینکه ،بابت دریافت خبر و لینک از پناهجویان اخاذی و پول گرفته میشود.

برای عدم سوء استفاده از پناهجویان آن لینک را خود او شخصا به همه وکیل های گروه میفرستد.
با تحقیقات دقیق و برسی جناب اصلی و ما تقلبی و جعلی بودن گزارش و سایت و لینک به ما ثابت شد.

به تمام کسانی که این لینک را خریده و یا به دستشان رسیده اعلام میداریم که ارائه این لینک به اداره مهاجرت مساوی با جاعل شناخته شدن خود و بی ارزش کردن و جعلی نشان دادن تمام مدارک خود و فعالیت های گروه میباشد.

لذا در تاریخ بیستم آگوست دوهزار و بیست جعلی بودن خبر گاهنامه جامعه را در مورد گروه به همه یاران اعلام میکنیم در ضمن ارتباط با جاعل و مورد سوء استفاده قرار گرفتن پناهجویان گروه به عهده خود پناهجویان است و گروه HÖR VÅR RÖST هیچ مسولیت در این مورد به عهده ندارد.

هیئت اجرایی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *