تجمع گروه در میدان گوستاو آدولف-Gruppens samling i Gustav Adolfs torg

 

گروه صدای ما را بشنوید در تاریخ 21 اوت 2019 در میدان گوستاوآدولف تجمع کردند و بدینوسیله تلاش نمودند تا حضور خود را بعنوان پناهجویانی که صدایشان بدرستی در جامعه شنیده نمی شود وبا اینکه  همه روزه در تلاش هستند تا در سخت ترین شرایط به حقوق شهروندی طبیعی دست پیدا کنند، متاسفانه اداره مهاجرت سوئد در بسیاری موارد حقوق آن ها را در نظر نمی گیرد و این پناهجویان که اکثرا پرونده هایشان بسته شده است و نمی توانند با حقوق ناچیز پناهجویی حتی سرپناه کوچکی برای خود و خانواده هایشان تهیه کنند مجبور به کار سیاه شده و با حداقل دستمزد از آنها سوء استفاده می شود. بنابراین با اعلام حضور و با صدای یک پارچه در سطح شهر و در اصلی ترین میدان آن بلند فریاد می کشند تا بلکه صدایشان بهتر شنیده شود. در این ویدئو بخشی از این تجمع را می بینیم. 

 

Gruppen Hör vår röst samlades den 21 augusti 2019 på Gustav Adolfs torget, och strävar därmed efter att bli asylsökande. Vars röster inte hörs ordentligt i samhället, eftersom de strävar efter att uppnå ett naturligt medborgarskap under de svåraste omständigheterna. Tyvärr tar inte Migrationsverket i många fall hänsyn till deras rättigheter och dessa asylsökande, som ofta är avstängda och inte ens har råd med ett litet skydd för sig själva och sina familjer. Vilket innebär att de och deras familjer har tvingats arbeta svart, och de utnyttjas med minimilönen. Så de ropar högt och tillkännager sin närvaro i staden och på det stora torget, så att deras röster kan höras bättre. I den här videon ser vi en del av samlingen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.