سفر اعتراضی به استکهلم-Protestresa till Stockholm

{:fa}[vc_row][vc_column][vc_column_text]

گروه صدای ما را بشنوید طی دو نوبت به استکهلم سفر کرد و در سفر اول که به منظور اعتراض به حضور وزیر خارجه دولت اسلامی در سوئد  و سفر دوم به منظور اعتراض به سیاست های پناهنده پذیری و قوانین بسیار سختگیرانه به پناهجویان توسط دولتمردان سوئد که بعضی از این قوانین با قرداد و کنوانسیون امور پناهندگی امضا شده در سال 1951 مغایرت دارد. هر دوی این هاعتراضات در مقابل پارلمان سوئد انجام شده است که در ویدئوهای زیر مشاهده می کنید.

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]{:}{:sv}[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hör våra röster gruppen reste till Stockholm vid två tillfällen. Första resa tillfället menade till att protestera mot den islamiska statsministerns närvaro i Sverige, och det andra tillfället har gruppen protesterat mot flyktingpolitiken och mycket strikta regler för asylsökande av vissa svenska myndigheter. Dessa lagar bryter mot 1951-konventionen och asylkonventionen. Båda dessa protester ägde rum inför det svenska parlamentet, som du kan se i filmerna nedan.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]{:}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *