اعتراضات مردمی ایران

این روزها شاهد اعتراضات گسترده هموطنانمان در داخل ایران هستیم براستی دلیل اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی ایران چیست؟ در آغاز انقلاب اسلامی در سال ۵۷ وبا هدف نشان دادن اینکه اسلام دین سیاست و حکومت است و با بکارگیری تمام پتانسیلها و منابع ایران در مسیر اهداف و ارکان اسلامی ما امروزه شاهد شکست جمهوری اسلامی در اکثر حوزه ها هستیم و رژیم اسلامی سعی دارد تمام تقصیرها و بهرانها را به گردن آمریکا بیندازد،براستی دلیل تمام این مشکلات چیست؟ وجود رضایت نسبی در جامعه به دو عامل کیفیت زندگی و سبک زندگی بستگی دارد مؤلفه های مادی در کیفیت زندگی مانند توسعه اقتصادی و تولید در کنار مؤلفه های غیر مادی مانند کار ، بهداشت، محیط زیست، آزادی و اتحاد مورد بررسی قرار میگیرد با یک نگاه اجمالی به شرایط موجودمی توان براحتی به کیفیت زندگی در مورد مردم ایران پی برد وبا تفکر شرایط فرهنگی موجود و هنجارهای پیدا و پنهان آن و در نهایت رفتارهای مردم ایران براحتی شاهد عدم توانایی فقه شیعه و اسلام در متناسب ساختن مدرنیته با سبک زندگی مردم هستیم گذشته از تمامی اینها با وجود اقدامات سختگیرانه جمهوری اسلامی گرایش ایرانیان داخل و خارج کشور به مسیحیت به میزان قابل توجهی افزایش یافته که مهمترین دلیل آن تعلیمات مسیح و سه اصل بزرگ مسیحیت یعنی ایمان ،محبت،وامید میباشد که باعث گسترش کلیساهای خانگی که جمهوری اسلامی نام آنها را کلیساهای تبشیری یا مسیحیان تبشیری یا مسیحیان صهیونیستی نهاده وپیوسته در صددنابود کردن و مجازات آنها بوده است مجازاتهای سنگینی چون اعدام، زندان و تبعید. ما مسیحیان ایرانی با نظام حاکم در ایران مخالفیم ما خواستار آزادی اقلیتها بهبود شرایط زندگی امنیت شغلی و امنیت اجتماعی در ایران هستیم و هرگونه اجبار در زندگی اجتماعی و خصوصی شهروندان در غالب هر ئیدولوژی که باشد نه میگوییم.


آرش احمدی