تصاویر روز سوم تحصن

اگر از شهر گوتنبرگ این صفحه را بازدید می کنید به یاری گروه صدای ما را بشنوید بشتابید. در این سرمای سهمگین که این روزها همراه با بارندگی و طوفان همراه شده، حضور شما می تواند نور و بارقه امید را در دل این دوستان بتاباند و بذر امید را در خیالشان بکارد و زنده نگهدارد. همچنی با حضور در محل می توانید به آنها هم کمک مالی نمایید و هم  اقلام مورد نیاز که همه روزه در درب ورودی چادر نصب شده است را اهدا نمایید. 

همه ایرانیانی که در سوئد زندگی می کنند روزی و یا روزگاری پناهجو بوده اند و طعم تلخ بی اقامتی راچشیده اند. سالهای سخت انتظار و پشت دربهای بسته اداره مهاجرت 

اداره ای که بسان دیواری بلند میان هزاران جوان آرزومند و زندگی طبیعی که حق همه نوع بشر است کشیده شده. 

تصاویر روز سوم به همراه ویدئو از گروه صدای ما را بشنوید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *