روز پنجم تحصن و اعتصاب غذا

گروه صدای ما را بشنوید امروز چهارشنبه نسبت به چند روز گذشته بدلیل آفتاب فضای بهتری را تجربه کرد. بسیاری از رهگذران در یکی از اصلی ترین خیابان های شهر گوتنبرگ وقتی از کنار چادر مستقر رد می شدند ، نسبت به آنها واکنش نشان دادند و طومار گروه را به نشانه همدلی امضا کردند. در همین حال عده بسیاری از هموطنان و فارسی زبانان نیز به جهت همبستگی و اتحاد در کنار این  دوستان ساعاتی را سپری کردند. همچنان به دلیل نداشتن برق شهری در چادر و برای گرم کردن چادر بصورت تقریبی 100 لیتر در روز برای استفاده موتور برق بنزین مصرف ممی شو که خود هزیه گزافی را به دوش این دوستان پناهجو می گذارد. تعدادی از نهادهای حقوق بشری نیز دست بکار شده اند تا بتوانند موانع مالی گروه را برطرف نمایند. شما نیز می توانید کمک های خود را در محل چادر به صندوق این پناهجویان تحویل دهید 

به تصاویر و ویدئوی منتشر شده گروه توجه نمایید 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *