Hassan Rezai-قانون شریعت بازوی ترور

قانون شریعت بازوی ترور

حکومت جمهوری اسلامی در ایران به رهبری علی خامنه ای ‌‌و بازوی ترور و سرکوبش سپاه پاسداران که ثروت کشور را مصادره کرده اند مردم ایران را برای پیش برد عقاید ایدئولوژیک حکومت خویش به شیوه هایه گوناگون مورد شکنجه ظلم و سرکوب قرار می‌دهند .جمهوری اسلامی در ایران قانون اساسی خود را بر اساس قانون شریعت اسلام بنا کرده است تا به اسم قانون مخالفان خود رو سرکوب و اعدام کند . خامنه ای و کل مجموعه نظام تحت امرش مردم ایران را به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرده اند . خودی ها کسانی هستند که گوش به فرمان خامنه ای هستند وتمام دستورات خامنه ای را اجرا می‌کنند . با تشکیل گروه های مذهبی متاسفانه عده ای از نوجوانان و جوانان را شستو شوی مغزی می‌دهند و آنها را تبدیل به نیرو های سرکوب گری می‌کنند که آن دسته از مردم ایران که مختلف نظام اسلامی هستند را سرکوب کنند. نظام دیکتاتوری خامنه ای ذره ای حقوق بشر در ایران را رعایت نمیکند ،زنانی که در ایران مخالف حجاب اجباری هستند زیر شدید ترین فشار و‌شکنجه و حکم زندان طولانی مدت قرارمیدهند و حتی در بیشتر ی موارد زنان زندانی را مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار می‌دهند . حقوق اقلیت های مذهبی ، دگرباش باش ها ، مخالفان سیاسی ، بطور سیستماتیک نقض می‌شود و‌صدای آنها را خفه می‌کنند . جمهوری اسلامی حتی کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند .
در این ۴۱ سالی که از عمر فاسد نظام اسلامی در ایران میگذره هزاران هزار خانواده داغدار شده اند و فرزندان آنها دختر و پسر به جرم مخالفت با جمهوری اسلامی و گرایش هایه مذهبی و سیاسی که داشته اند اعدام شده اند . خواهر زاده خود من هم (مرتضی رضایی )به دست ماموران خامنه ای جنایت کار در زندان مرکزی قوچان اعدام شد .
ب امید و با ارزوی ازادی وطن عزیزمان ایران از چنگال رژیم جنایتکار و خونخوار خامنه ای
حسن رضایی 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *