Arash Ahmadi-شرایط مسیحیان ایران

Arash Ahmadi-شرایط مسیحیان ایران

شرایط مسیحیان ایران هر انسانی می تواند از آزادی فکر،وجدان ،و عقیده برخوردار باشد تا بتواند آزادانه بیندیشد و باور و دین و مذهب خود را تغییر و یا انکار کند.در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده هر شخص…

 Mehdi Amirhasani-حکومت اسلامی

Mehdi Amirhasani-حکومت اسلامی

حکومت اسلامی حکومت اسلامی دیکتاتوری ایران الگوی حکومت اسلامی عراق و شام(داعش) است که زنان را سنگسار و سرفرودنیاوردگان در برابر اسلام و اسلام‌گرایان را اعدام و نقد کنندگان اندیشه های عصر بربریت را مشرک دانسته و با گلوله و…

 Narges Alidoust Jalali-زنان و مادران

Narges Alidoust Jalali-زنان و مادران

زنان و مادران من نرگس جلالی میخواهم در رابطه با زنان و مادران، پیشتاز در سرنگونی جمهوری اسلامی مروری داشته باشم بر یکسالی که گذشتنگاهی به روند طی شده یکسال گذشته در فضای سیاسی ایران نشان میدهد، جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی…

 Aboutaleb Darvish-اعتراضات سراسری

Aboutaleb Darvish-اعتراضات سراسری

اعتراضات سراسری بیش از سه ماه از سرکوب مردمی که برای پایان دادن به محرومیت‌های زندگی‌شان به خیابانها آمدند و به اعتراضات سراسری دست زدند گذشته است؛ اما هنوز از آمار دقیق جان‌باختگان و سرنوشت هزاران نفری که روانه بازداشتگاه‌ها…

 Shahnaz Khatibi-زن ستیزی

Shahnaz Khatibi-زن ستیزی

زن ستیزی حکومتی که بیش از چهار دهه است با زن ستیزی و خشونتها و جنایتهای سازماندهی شده حکومتی علیه زنان هم بر سر کار آمده و بقاء یافته، در چهار ماه گذشته یکی از بیشترین جنایات چهار دهه گذشته…

 Bahareh Siahmansouri-من بهار

Bahareh Siahmansouri-من بهار

من بهار من بهار هستم ، بهاری که در ایران نتوانست طعم بهاران آزادی را هیچ وقت نچشیدم ، زیرا از زمانی که خود راشناختم مورد نکوهش و سرزنش جامعه زن ستیز کشوری که روزی زن و مرد در ان…

 Saman Ghaderi-Vi som är asylsökande

Saman Ghaderi-Vi som är asylsökande

Vi som är asylsökande Vi som är asylsökande och strejkar begär att Migrationsverket, högsta domstolen, parlamentsledamoten, och de politiska partierna, UNHCR, EU- kommissionen för mänskliga rättigheter och Amnesty att hjälpa iranska flyktingar i Sverige. Vi som är asylsökande betonar behovet…