Farzad Azizi-جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر

جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر

عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در سطحی از فاجعه است، که سازمان ملل گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر برای ایران تعیین کرده است، شاید شما ایران را نشناسید، اما کشور ما !!! کشوری تشکیل شده از دین، ملیت ، زبان و فرهنگ‌های متفاوت است! یک رنگین کمان واقعی !!!
در چنین کشوری رفتار جمهوری اسلامی بر اساس حذف هرآنچه که دلخواهش نیست ، استوار است، ما آزادی بیان ، حقوق بشر، حقوق اقلیت، حق یکسانی زن و مرد، آزادی ابراز عقیده، حق دگراندیشی و دگرباشی نداریم و رژیم جمهوری اسلامی عامل این نداشته‌های ما است. شاید همه شما شنیده باشید که در نوامبر گذشته اینترنیت برای ١٠ روز در ایران قطع بود و پس از وصل شدن آن معلوم شد، در این ١٠ روز حمام خون بهراه انداختند و ١٥٠٠ نفر از معترضین به حاکمیت را کشته‌اند.
در چنین شرایطی ما پناهجویان ایرانی تنها درخواستمان از دولت سوید بررسی پروندهایمان بر اساس موازین حقوق بشر و پروتکل‌های آن حقوق است، حقوقی که جهانشمل است و هر انسانی می‌تواند از آن برخوردار باشد.
فرزاد عزیزی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *