روز ششم تحصن و اعتصاب غذا

تحصن بچه ها و همینطور اعتصاب غذا ادامه دارد. امروز باران شدید در شهر گوتنبرگ و ابر فراوان است و بچه ها زیر چادر هستند و دست از اعتصاب غذا و تحصن نکشیدند. پیام روشن آنها به اداره مهاجرت و دعوتشان به میز مذاکره برای تجدید نظر در تصمیم این اداره در بررسی پرونده هاست و با توجه به شرایط کنونی ایران و بحران همه جانبه از یک طرف و جواب منفی اداره مهاجرت از طرف دیگر عرصه را به این پناهجویان تنگ کرده و چاره ای جز تحصن و اعتراض ندیدند. آنها مانند همه حق شهروندی می خواهند و بسیاری از همین پناهجویان مشغول کار هستند و مالیات بر درامدشان را نیز پرداخت می کنند ، اما از بسیاری از حقوق شهروندی محرومند. به یاری این دوستان بشتابید. تصاویر و ویدئوهای امروز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *