مصاحبه کشیش مانی با آرش احمدی

آرش احمدی جویاری یکی از پناهجویان ساکن گوتنبرگ و عضو تحصن گروه صدای ما را بشنوید است که اتفاقا امروز ششمین روز اعتصاب غذای خود را به نشان از اعتراض به سیاست های پناهنده پذیری دولت سوئد ، پشت سر می گذارد. کشیش مانی از شهر کالیفرنیا در یک مصاحبه زنده با وی به گفتگو نشسته است. به یاری این پناهجویان بشتابیم. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.